யாரிடமும் சொல்லக்கூடாத ரகசியங்கள் எவை தெரியுமா?

105

சாஸ்திரங்களில் 9 விஷயங்களை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்
என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
அந்த 9 விஷயங்கள் இவை தான்:

  1. ஒருவரது வயது,
  2. பணம் கொடுக்கல் வாங்கல்
  3. வீட்டு சச்சரவு,
  4. மருந்துகளில் சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள்,
  5. கணவன்-மனைவி அனுபவங்கள்,
  6. செய்த தானம்,
  7. கிடைக்கும் புகழ்,
  8. சந்தித்த அவமானம்,
  9. பயன்படுத்திய மந்திரம்.

இந்த 9 விஷயங்களையும் என்றும் ரகசியமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.